LÉLEK-Program1086 Budapest, Koszorú u. 4-6.
Telefon: +36 (1) 776-6096
E-mail: lelek@jszszgyk.hu

 

A LÉLEK-Program szolgáltatásai

.


1. LÉLEK-Pont

2. LÉLEK-Ház és családos közösségi szállás

3. Egyéb szolgáltatások

 


1. LÉLEK-Pont szolgáltatásai

 

A LÉLEK-Pont feladata a Józsefváros területén hajléktalanná vált emberek elérése, és a programmal kapcsolatos információkkal történő ellátása. Közreműködik az illetékesség megállapításában, információt nyújt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább. További feladata az elhelyezési szükségletek és lehetőségek feltárása és a szükséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása.

Adminisztratív és szolgáltatásszervező központként működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat lát el.

A programba bekerülőkre vonatkozóan először állapotfelmérést, majd személyre szabott gondozási-rehabilitációs tervet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságot javító, foglalkoztatási, életvezetési, illetve az önálló életvitel képességét erősítő és egyéb szolgáltatásokat szervez és koordinál, és minderről nyilvántartást vezet. Esetmenedzserként tervezi, szervezi és koordinálja a LÉLEK-Programba bevont személyek rehabilitációját, reintegrációját.

A LÉLEK­Pont (a szolgálati lakásból való kiköltözés után), 1 évig a határozott idejű bérleti szerződés lejártáig utánkövetést végez az önkormányzati lakásba költözött ügyfelekkel melyről utógondozási szerződés formájában megállapodást köt.

 

A LÉLEK-pont a szolgáltatásait térítésmentesen nyújtja.

 

2. LÉLEK-Ház és a családos közösségi szállás szolgáltatásai


A LÉLEK-Program két intézményben, és több lépcsőben biztosítja a lakhatást.

 

2.1. A lakhatás biztosításának első lépcsője, ún. LÉLEK-Házban történik. (VIII. Koszorú u. 4.) A kis férőhelyszámú, a személyességet biztosító szolgálati szállás a hagyományos hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi szállás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözete, szigorú házirenddel.

A LÉLEK-Ház munkatársai elsősorban a közösségi együttélés szabályainak betartását, az ehhez szükséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az önálló életvitelre.

A lakhatási program a foglalkoztatásra épül.

A felvételnél előnyt élveznek azok, akik már munkaviszonnyal rendelkeznek. A LÉLEK-Ház munkatársai elsősorban a közösségi együttélés szabályainak betartását, az ehhez szükséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az önálló életvitelre.

A beköltözőkkel megállapodás születik az előtakarékosságról, mely a jövőbe irányuló önálló életvitel megteremtésének alapját képezi.

 

2.2. A családos közösségi szálláson (VIII. Szerdahelyi u. 5.) történő elhelyezés alapvetően a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az Önkormányzat jelzése alapján, a jogosultság és az alkalmasság megállapítását követően történik.

Az  ingatlant a  családok számára, egyfajta közösségi szállásként hasznosítjuk.   A Program a Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát valósít meg.  Ennek megfelelően ezen a családi közösségi szálláson alapvetően teljes és gyermekes családokat helyezünk el, olyanokat, akik gazdasági értelemben képesek a család fenntartására, életvitelük is megfelelő, azonban valamilyen okból lakhatási krízishelyzetbe kerültek a Józsefvárosban.

Ez a megoldás egyrészt preventív jellegű lehet, megelőzendő a családok hajléktalanná válását, és szétesését, a gyermekek átmeneti nevelésbe kerülését.

Másrészt azonban megvalósítható olyan családok beköltöztetése is, amelyek esetében egyfajta családegyesítés történik. Ez a korábban, a Józsefvárosban hajléktalanná vált azon családokat érinti, akik a lakhatás biztosításával visszakaphatnák a hajléktalanná válás miatt állami nevelésbe kerülő gyermekeiket.

Az ingatlan 3, akár többgyermekes család elhelyezését is lehetővé teszi, minimális átalakítással.

 

3. Egyéb szolgáltatások


3.1. Kvázi terápiás csoportok, tréningek


Céljuk az önértékelés helyreállítása, a hajléktalanságból való kilépéshez szükséges motiváció erősítése, a társas kapcsolatok kialakulását/javítását segítő készségek fejlesztése, a visszajelzések személyiségfejlesztő hatására való építkezés.

Eszközei lehetnek:

 

 • Önsegítő csoport-sorstárs csoport: Az azonos élethelyzetben élők minden külső befolyásnál hatékonyabban képesek egymásnak segítséget nyújtani, jó megoldásaikkal egymásnak mintát, példát adni. A saját élményű segítő munkatárs hitelessége további erőforrása a csoportnak.

 

 • Szocioterápiás csoportok: A helyzetgyakorlatok a különböző élethelyzeti problémák megoldásához, interperszonális kapcsolati nehézségek feloldásához nyújtanak segítséget, a kreatív tevékenységek az alkotás és az esztétikai élmény terápiás hatását aknázzák ki.

 

 • Agressziókezelő tréning: Az együttélést, társas beilleszkedést segítő gyakorlatok a frusztráció- és stressz tűrés erősítését és a hatékony indulatkezelés elsajátítását célozzák.

 

Az egyes csoportok munkájába lehetőség szerint bevonjuk a programból már sikeresen kikerült embereket.

 

3.2. Klubszerű programok


 • Filmklub: A benyomások, élmények megbeszélése segít végiggondolni a párhuzamot a saját élettörténettel, a film által bemutatott megoldások elemzése szélesíti a problémamegoldó repertoárt.

 

 • A szabadidő strukturált eltöltését segítő egyéb közösségi programok szervezése, ezek során a képességek és az érdeklődés szerint az önszerveződés támogatása.

 

 

3.3. A foglalkoztathatóság javítását segítő szolgáltatások


A fejlesztés és a szolgáltatás megtervezése mindazon tevékenységek számbavételét jelenti, amelyeket a program során az ügyfél előrehaladása érdekében kívánunk megszervezni, nyújtani, vagy megvásárolni.

A fejlesztés során mindazokat a tevékenységeket el kell végezni, amelyek az egyén foglalkoztathatóságának javítását szolgálják, illetve meg kell teremteni a foglalkoztathatóság javításához szükséges feltételeket. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen:

 

 • Oktatási-képzési típusú pl.: felzárkóztatás, hiányzó ismeretek pótlása, korrepetálás, kulcsképesség fejlesztés, tanulási technikák kialakítása/felfrissítése, alapvégzettség megszerzésére felkészítő képzés, szakmatanulás,

 

 • Személyiség fejlesztésére irányuló pl.: önismeret-fejlesztés, személyes hatékonyság fejlesztés, pszichológia tanácsadás stb.

 

 • A munkaerőpiacra való bejutást támogató pl.: munkatanácsadás, pályatanácsadás, pályaorientáció, munkaerő-piaci információs szolgáltatások, rehabilitációs tanácsadás, munkareleváns viselkedés kialakítása, szakmafelújító, szakmaorientáló foglalkoztatás, munkatapasztalat-szerzés, OKJ-s képzés, betanító képzés, tanfolyami képzés stb.

 

 • Kapcsolati háló újraépítésére, fejlesztésére irányuló pl: kapcsolatépítő tréningek, társas viselkedést támogató tréningek, kommunikációs tréningek, konfliktuskezelő tréningek, demokráciagyakorlatok, családi kapcsolatok felélesztése, stb.

 

 • Életvitelt támogató pl.: háztartási tevékenységek, háztartás-gazdálkodás, ügyek intézésére való felkészítés, közszolgáltatások igénybevételének elsajátítása, gazdálkodási ismeretek, problémakezelés, gyereknevelés stb.

 

 • Egészség, lelki egészség megóvására, helyreállítására irányuló tevékenységek: pl.: mentálhigiénés gondozás, pszichológiai tanácsadás, egészségnevelési, tanácsadás, rehabilitációs programok, szűrővizsgálatok, gyógytorna, különböző terápiás kezelések, segédeszközök, protézisek biztosítása, életmódjavító programok stb.

 

 • Szociális problémára reagáló pl.: lakhatás biztosítása, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, pénzbeli és természetbeni támogatás igényléséhez segítségnyújtás stb.

 

 • Érdekképviselet típusú pl.: képviselet a hatóságok előtt, kísérés, ügyintézéshez segítségnyújtás, jogi tanácsadás, ügyvédi közreműködés stb.

 

 • Ügyintézés típusú pl.: okmányok pótlása, bevallásokhoz segítségnyújtás stb.